BF-620

None
Radio Transmetimi UHF/VHF
Radio

- Radio Komunikimi - UHF - 400-470MHZ - 16-kanale